Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JG-Maatwerk en de Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 2. Offertes
1. Door JG-Maatwerk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten of in het interieur gedane metingen, tenzij anders aangegeven. De Opdrachtgever is verplicht JG-Maatwerk te informeren over feiten en/ of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. JG-Maatwerk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is JG-Maatwerk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JG-Maatwerk anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht JG-Maatwerk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Levering
1. JG-Maatwerk behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendomsrecht voor op onder andere verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van JG-Maatwerk teruggegeven te worden, onverminderd andere aan JG-Maatwerk ten dienste staande wettelijke maatregelen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom op/in de door JG-Maatwerk ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen. Het is de Opdrachtgever verboden materiaal van JG-Maatwerk waarop intellectuele eigendomsrechten gelden op enige wijze openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van JG-Maatwerk. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever JG-Maatwerk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Het gekochte is vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst c.q. vanaf het moment van individualiseren van het gekochte voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
5. Het is JG-Maatwerk toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JG-Maatwerk bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. JG-Maatwerk is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, maatvoering, uitvoeringsspecificaties. Indien JG-Maatwerk van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De Opdrachtgever heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.
Artikel 4. Uitvoering
JG-Maatwerk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door JG-Maatwerk of door JG-Maatwerk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JG-Maatwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JG-Maatwerk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JG-Maatwerk zijn verstrekt, heeft JG-Maatwerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan JG-Maatwerk ter beschikking heeft gesteld. JG-Maatwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JG-Maatwerk is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. JG-Maatwerk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JG-Maatwerk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen JG-Maatwerk bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JG-Maatwerk op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JG-Maatwerk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens JG-Maatwerk gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van JG-Maatwerk daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van JG-Maatwerk op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: -indien na het sluiten van de overeenkomst aan JG-Maatwerk omstandigheden ter kennis komen die JG-Maatwerk goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; -indien JG-Maatwerk bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan welonvoldoende is. In genoemde gevallen is JG-Maatwerk bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van JG-Maatwerk schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan JG-Maatwerk zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd is JG-Maatwerk bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn/haar verplichtingen geeft JG-Maatwerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te verklaren.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is JG-Maatwerk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van hetgeen deze bij volledige uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Als JG-Maatwerk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt in dit kader is deze gerechtigd deze eveneens in rekening te brengen.
Artikel 6. Garantie
1. JG-Maatwerk garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is JG-Maatwerk verplicht binnen een redelijke termijn nadat de Opdrachtgever haar het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.
3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij JG-Maatwerk ter reparatie te worden aangeboden, tenzij anders overeengekomen.
4. JG-Maatwerk kan er voor kiezen de zaak te vervangen.
5. De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien: -JG-Maatwerk tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of -indien de Opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JG-Maatwerk, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JG-Maatwerk geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan JG-Maatwerk te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JG-Maatwerk te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JG-Maatwerk in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient JG-Maatwerk in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij JG-Maatwerk opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JG-Maatwerk de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van JG-Maatwerk, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan JG-Maatwerk te retourneren en de eigendom daarover aan JG-Maatwerk te verschaffen, tenzij JG-Maatwerk anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JG-Maatwerk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JG-Maatwerk en de door JG-Maatwerk bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. De door JG-Maatwerk geleverde zaken blijven het eigendom van JG-Maatwerk totdat de Opdrachtgever van alle navolgende verplichtingen uit alle met JG-Maatwerk gesloten overeenkomsten is nagekomen: -de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, -de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door JG-Maatwerk verrichte of te verrichten diensten, -eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door JG-Maatwerk afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is JG-Maatwerk gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht JG-Maatwerk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van JG-Maatwerk : -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; -alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan JG-Maatwerk op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; -de vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door JG-Maatwerk geleverde zaken te verpanden aan JG-Maatwerk op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.:239 BW; -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van JG-Maatwerk ; -op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die JG-Maatwerk ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf; -of de juiste zaken zijn geleverd; -of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; -of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan JG-Maatwerk te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan JG-Maatwerk.
4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan JG-Maatwerk worden geretourneerd.
Artikel 9. Prijsverhoging
1. Indien JG-Maatwerk met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is JG-Maatwerk niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. JG-Maatwerk mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, -door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van JG-Maatwerk -door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL56RABO0349787255 t.n.v. JG-MAATWERK te Ell. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%;
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn;
3. JG-Maatwerk is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst van de Opdrachtgever een aanbetaling te vragen met een maximum van 50 % van de hoofdsom;
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 11. Incassokosten
Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd een bedrag van 15% over de verschuldigde hoofdsom. Indien JG-Maatwerk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
JG-Maatwerk is jegens de Opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 5 van deze voorwaarden;
2. JG-Maatwerk is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JG-Maatwerk of haar leidinggevende en/of ondergeschikten;
3. Overigens is de aansprakelijkheid van JG-Maatwerk beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van JG-Maatwerk terzake van bijkomende dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde.
Artikel 13. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart JG-Maatwerk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan JG-Maatwerk toerekenbaar is. Indien JG-Maatwerk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden JG-Maatwerk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JG-Maatwerk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JG-Maatwerk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan JG-Maatwerk zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen; stakingen in andere bedrijven dan die van JG-Maatwerk; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan JG-Maatwerk afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. JG-Maatwerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat JG-Maatwerk haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van JG-Maatwerk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JG-Maatwerk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat.
4. Indien JG-Maatwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 15. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en JG-Maatwerk, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond. JG-Maatwerk blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden
JG-Maatwerk is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. JG-Maatwerk zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.